แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

                  แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
                   
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อซื้อวัสดุความปลอดภัยสำหรับหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ จำนวน ๑ ชุด 21,173.00 21,285.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 21,173.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 21,173.00 ราคาต่ำสุด 64/050 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
2 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน ๘ เครื่อง  48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 48,000.00 บาท) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 48,000.00 ราคาต่ำสุด 64/055 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
3 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อ COVID – 19 จำนวน 1 งาน 26,800.00 26,800.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้าน อิทส์ ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 26,800.00 บาท) ร้าน อิทส์ ดีไซน์ 26,800.00 ราคาต่ำสุด J64/044 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
4 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 47,722.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแม๊กแอร์ (ราคาที่เสนอ 47,722.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแม๊กแอร์ 47,722.00 ราคาต่ำสุด J64/047 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
5 ซื้อแก๊ส จำนวน 5 รายการ 3,830.00 3,830.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (ราคาที่เสนอ 3,830.00 บาท) บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด 3,830.00 ราคาต่ำสุด 64/065 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
6 ซื้อล้อเก็บสายไฟ จำนวน 3 ม้วน 8,100.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 8,100.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 8,100.00 ราคาต่ำสุด 64/066 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
7 ซื้ออุปกรณ์ขยายระยะทาง USB 3.0 จำนวน 10 ชิิ้น 19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 19,700.00 บาท) บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด 19,700.00 ราคาต่ำสุด 64/057 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
8 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร จำนวน 1 งาน 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท อินมายด์ คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 100,000.00 บาท) บริษัท อินมายด์ คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด 100,000.00 ราคาต่ำสุด J64/045 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
9 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 งาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง (ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท) นายธนกร ยอดเเสง 3,000.00 ราคาต่ำสุด J64/046 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
10 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายกา 15,700.00 232,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 15,700.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง (ราคาที่เสนอ 17,500.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 15,700.00 ราคาต่ำสุด สซ.078/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
11 จ้างออกเเบบอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร จำนวน 1 งาน 1,625,000.00 1,625,000.00 คัดเลือกจ้าง บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,625,000.00 บาท) บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด 1,625,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.040/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
12   2,626,150.00 2,629,150.00 คัดเลือกซื้อ บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 2,626,150.00 บาท) บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด 2,626,150.00 ราคาต่ำสุด สจ.037/2562 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
13 ซื้อวัสดุ PDU สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Switch) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด 22,915.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 22,915.00 บาท) บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 22,915.00 ราคาต่ำสุด 64/062 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
14 ซื้อโปรแกรมแมทแลปและทูลบ้อกซ์ Matlab and associated toolboxes จำนวน 1 โปรแกรม 455,210.10 482,000.00 คัดเลือกซื้อ บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 455,210.10 บาท) บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด 455,210.10 ราคาต่ำสุด สซ.074/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
15 จ้างเหมาเทสท่อและทำสีท่อคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 25 กก จำนวน 1 งาน 500 500 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (ราคาที่เสนอ 500.00 บาท) บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด 500 ราคาต่ำสุด J64/048 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 27,800.00 37,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 27,800.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง (ราคาที่เสนอ 36,800.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 27,800.00 ราคาต่ำสุด สซ.077/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
17 ซื้อมอนิเตอร์สำหรับการประชุม จำนวน 1 จอ  139,000.00 160,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไอโอนอน จำกัด (ราคาที่เสนอ 139,000.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 149,479.00 บาท) บริษัท ไอโอนอน จำกัด 139,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.086/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
18 ซื้อสิทธิ์ในการรับบริการโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๒๕๐ ลิขสิทธิ์ 175,000.00 175,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 175,000.00 บาท) บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 175,000.00 ราคาต่ำสุด 64/049 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
19 ซื้อไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการ 15,800.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 15,800.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 15,800.00 ราคาต่ำสุด 64/072 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
20 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ผลิตชิ้นส่วนจับยึดอุปกรณ์ทางเดินแสง Evanescent Wave coronagraph (EvWaCo) จำนวน ๑๖ รายการ 97,641.60 97,673.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส บี เจเนอรัล กรุ๊ป (ราคาที่เสนอ 97,641.60 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส บี เจเนอรัล กรุ๊ป 97,641.60 ราคาต่ำสุด 64/060 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
21 วัสดุสำหรับจับยึดและเชื่อมต่อสายไฟงานอิเล็กทรอนิกส์ (ประกอบด้วยรายการที่ ๑-๗) จำนวน 1 โครงการ 22,470.00 22,970.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท พี.ซี. โปรเท็ค จำกัด (ราคาที่เสนอ 22,470.00 บาท) บริษัท พี.ซี. โปรเท็ค จำกัด 22,470.00 ราคาต่ำสุด 64/063 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
22 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ 107,321.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไทย ไฮเบกซ์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 107,321.00 บาท) บริษัท ไทย ไฮเบกซ์ จำกัด 107,321.00 ราคาต่ำสุด 64/052 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
23 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักรซีเอ็นซี (เครื่องกลึงST-10) จำนวน 1 งาน 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท แมชชีนเทค จำกัด (ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท) บริษัท แมชชีนเทค จำกัด 29,960.00 ราคาต่ำสุด ๋J64/051 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
24 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน บริเวณชั้น 1 อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ จำนวน 1 งาน 20,200.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง (ราคาที่เสนอ 20,200.00 บาท) นายธนกร ยอดเเสง 20,200.00 ราคาต่ำสุด J64/050 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
25 จ้างเหมาซ่อมเเซมอาคาร จำนวน 2 รายการ 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง (ราคาที่เสนอ 15,500.00 บาท) นายธนกร ยอดเเสง 15,500.00 ราคาต่ำสุด J64/049 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
26 ซื้ออุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล จำนวน 4 ตัว 143,600.00 640,000.00 คัดเลือกซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์คอมมีเดีย (ราคาที่เสนอ 143,600.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์คอมมีเดีย 143,600.00 ราคาต่ำสุด 64/054 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
27 ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงการเคลื่อนที่ของระบบ Mockup จำนวน ๔๓ รายการ 43,170.22 45,377.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด (ราคาที่เสนอ 43,170.22 บาท) บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 43,170.22 ราคาต่ำสุด 64/058 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
28 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ  513,600.00 1,610,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท อัศวิน เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 513,600.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 550,000.00 บาท) บริษัท อัศวิน เทคโนโลยี จำกัด 513,600.00 ราคาต่ำสุด สซ.079/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
29 ซื้อเครื่องสลับสัญญาณ (KVM Switch) จำนวน 1 ชุด 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 64,000.00 บาท) บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 64,000.00 ราคาต่ำสุด 64/068 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
30 ซื้อวัสดุสำหรับใช้กับเครื่อง CNC ความละเอียดสูงในการขึ้นรูปสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 28 รายการ 97,455.60 99,520.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด (ราคาที่เสนอ 97,455.60 บาท) บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 97,455.60 ราคาต่ำสุด 64/067 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
31 ซื้อขดลวดให้ความร้อน จำนวน 1 ชุด 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท) บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด 75,000.00 ราคาต่ำสุด 64/069 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
32 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 778,500.00 1,178,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 778,500.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 778,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.082/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
33 ซื้อสติ๊กเกอร์นิทรรศการอาคารท้องฟ้าจำลอง จำนวน 4 รายการ 6,741.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 6,741.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 6,741.00 ราคาต่ำสุด 64/073 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
34 จ้างเหมาบำรุงรักษาสายนำสัญญาณเครือข่าย Fiber Optic (TNRO) จำนวน 1 งาน 321,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 321,000.00 บาท) บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด 321,000.00 ราคาต่ำสุด สจ..039/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
35 ซื้อเครื่องดูดความชื้น จำนวน 3 เครื่อง 89,400.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 89,400.00 บาท) บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด 89,400.00 ราคาต่ำสุด 64/056 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
36 ซื้อวัสดุสำหรับให้ความร้อนวงจรไฟฟ้าเฉพาะจุด จำนวน ๑๐ รายการ 52,430.00 52,815.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไทย ไฮเบกซ์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 52,430.00 บาท) บริษัท ไทย ไฮเบกซ์ จำกัด 52,430.00 ราคาต่ำสุด 64/059 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
37 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ  406,600.00 693,000.00 คัดเลือกซื้อ บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 406,600.00 บาท), บริษัทแอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 406,600.00 ราคาต่ำสุด สซ.075/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
38 ซื้อblasocut 2000 (น้ำมันหล่อเย็น) จำนวน 500 ลิตร 14,017.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เบสท์ ลูบ จำกัด (ราคาที่เสนอ 14,017.00 บาท) บริษัท เบสท์ ลูบ จำกัด 14,017.00 ราคาต่ำสุด 64/070 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564