แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

                  แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
                   
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จำนวน 1 งาน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ (ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ 14,000.00 ราคาต่ำสุด J64/053 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
2 จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องวัดชิ้นงานความละเอียดสูง 3 มิติ (CMM) จากอาคารศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรมไปยังอาคารพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบาง จำนวน 1 งาน 148,649.75 150,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 148,649.75 บาท) บริษัท ทาคูมิ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด 148,649.75 ราคาต่ำสุด J64/054 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
3 ซื้อตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 ชิ้น 2,022.30 2,100.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท คริสตัล รีเสริช จำกัด (ราคาที่เสนอ 2,022.30 บาท) บริษัท คริสตัล รีเสริช จำกัด 2,022.30 ราคาต่ำสุด 64/076 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
4 ซื้อตัวควบคุมลอจิก จำนวน 4 ตัว 158,360.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้น จำกัด (ราคาที่เสนอ 158,360.00 บาท) บริษัท ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้น จำกัด 158,360.00 ราคาต่ำสุด 64/077 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
5 ซื้อเครื่องสลับสัญญาณเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 42,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 42,000.00 บาท) บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 42,000.00 ราคาต่ำสุด 64/075 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564
6 ซื้อพรมอัด จำนวน 1 รายการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไมซ์เร้นท์ดอทคอม จำกัด (ราคาที่เสนอ 21,000.00 บาท) บริษัท ไมซ์เร้นท์ดอทคอม จำกัด 21,000.00 ราคาต่ำสุด 64/080 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
7 ซื้อวัสดุสำหรับใช้กับงานการทดสอบการสะท้อนของกระจกกล้องโทรทรรศน์ของโครงการ CTA จำนวน 2 รายการ 9,416.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท กอมงคล จำกัด (ราคาที่เสนอ 9,416.00 บาท) บริษัท กอมงคล จำกัด 9,416.00 ราคาต่ำสุด 64/081 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
8 จ้างทำสื่อความรู้ด้านดาราศาสตร์ ป้ายไวนิลโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 470x380 ซม. จำนวน 1 งาน 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 10,700.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 10,700.00 ราคาต่ำสุด J64/052 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564
9 ซื้อวัสดุความปลอดภัย 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ 12,995.00 12,995.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 12,995.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 12,995.00 ราคาต่ำสุด 64/079 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 192,000.00 240,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 192,000.00 บาท), บริษัท โฮมอินโฟ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 220,000.00 บาท) บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 192,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.089/2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
11 ซื้อกล่องจัดเก็บเอกสาร จำนวน 100 กล่อง 4,494.00 44.94 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท โปรไฟล์ กรุ๊ป จำกัด (ราคาที่เสนอ 4,494.00 บาท) บริษัท โปรไฟล์ กรุ๊ป จำกัด 4,494.00 ราคาต่ำสุด 64/078 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
12 จ้างเหมาจัดทำเสื้อปกโปโลสีกรมท่า พร้อมงานปัก ๒ จุดที่อกซ้าย และหลังเสื้อ จำนวน 1 งาน 25,668.00 25,668.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท เล็กการปัก จำกัด (ราคาที่เสนอ 25,668.00 บาท) บริษัท เล็กการปัก จำกัด 25,668.00 ราคาต่ำสุด J64/061 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 132,000.00 1,250,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 132,000.00 บาท), บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 133,760.00 บาท) บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 132,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.087/2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
14 ซื้อกระดาษใบเสร็จเคมี 3 ชั้น จำนวน 100 ม้วน  5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 5,800.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 5,800.00 ราคาต่ำสุด 64/087 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
15 ซื้อLANG clean-tec 260 cleaning fan (ใบพัดลมทำความสะอาดในเครื่อง CNC) จำนวน 2 ชิ้น 30,559.20 30,600.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จำกัด (ราคาที่เสนอ 30,559.20 บาท) บริษัท เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จำกัด 30,559.20 ราคาต่ำสุด 64/083 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
16 จ้างเหมาทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้านดาราศาสตร์ โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ปรจำปี 2564 จำนวน 1 งาน 256,799.60 396,480.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (ราคาที่เสนอ 256,799.60 บาท), บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 319,930.00 บาท) บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 256,799.60 ราคาต่ำสุด สจ.044/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
17 จ้างเหมาซ่อมเเซมอาคาร จำนวน 2 รายการ 48,250.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง (ราคาที่เสนอ 48,250.00 บาท) นายธนกร ยอดเเสง 48,250.00 ราคาต่ำสุด J64/069 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564
18 จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ งาน NARIT ASTROFEST 2021 จำนวน 9 รายการ  59,984.20 59,984.20 เฉพาะเจาะจงจ้าง แอดเฮียร์ แอดเวอร์ไทซิง (ราคาที่เสนอ 59,984.20 บาท) แอดเฮียร์ แอดเวอร์ไทซิง 59,984.20 ราคาต่ำสุด J64/058 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
19 จ้างซุ้มประตู โครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 570x264x50 ซม จำนวน 1 งาน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 40,000.00 ราคาต่ำสุด J64/057 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
20 ซื้อวัสดุใช้สำหรับการอบรมหลักสูตร DIY Anodize จำนวน 17 รายการ  50,935.00 52,995.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.เคมีคอล แอนด์ แล็บ ซัพพลายส์ (ราคาที่เสนอ 50,935.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.เคมีคอล แอนด์ แล็บ ซัพพลายส์ 50,935.00 ราคาต่ำสุด 64/086 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
21 จ้างเหมาออกแบบและผลิตสายคล้อง MASK ขนาดไม่น้อยกว่า ๑x๘๐ ซม. (กว้างxยาว) ตะขอพลาสติก และอุปกรณ์ปรับระดับเชื่อมติดกับสายคล้อง MASK บรรจุในกระดาษอาร์ท พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน พร้อมถุงใส จำนวน 1 งาน 39,504.40 39,504.40 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง (ราคาที่เสนอ 39,504.40 บาท) บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 39,504.40 ราคาต่ำสุด J64/060 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
22 ซื้อหน่วยความจำหลัก (RAM) จำนวน 2 รายการ 69,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 69,000.00 บาท) บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด 69,000.00 ราคาต่ำสุด 64/074 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
23 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 29,160.00 29,160.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 29,160.00 บาท) บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด 29,160.00 ราคาต่ำสุด 64/082 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
24 จ้างเหมาทำความสะอาดบนพื้นที่สูง ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท อินมายด์ คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 100,000.00 บาท) บริษัท อินมายด์ คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด 100,000.00 ราคาต่ำสุด J64/066 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
25 จ้างที่ปรึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา จำนวน 1 งาน 344,500.00 430,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 344,500.00 บาท), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ราคาที่เสนอ 409,000.00 บาท) บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด 344,500.00 ราคาต่ำสุด สจ.046/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
26 จ้างเหมาบริการกรุผนัง จำนวน 1 งาน 53,286.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 53,286.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 53,286.00 ราคาต่ำสุด J64/064 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
27 จ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ ROLL UP จำนวน 8 ชุด 18,600.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสธุรกิจการพิมพ์ (ราคาที่เสนอ 18,600.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสธุรกิจการพิมพ์ 18,600.00 ราคาต่ำสุด J64/068 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564
28 จ้างทำแผ่นโมเดล ขนาดไม่น้อยกว่า A4 งานพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต 260 แกรม เคลือบด้าน ปั้มไดคัทตามแบบ จำนวน 1 งาน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ (ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ 10,000.00 ราคาต่ำสุด J64/059 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
29 จ้างเหมาทำป้ายและแผ่นสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 งาน 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้าน อิทส์ ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 19,000.00 บาท) ร้าน อิทส์ ดีไซน์ 19,000.00 ราคาต่ำสุด J64/071 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
30 จ้างเหมาบริการเก้าอี้ เสาบริเขต โต๊ะ พัดลม และเต้นท์ จำนวน 5 รายการ สำหรับจัดกิจกรรมกิจกรรม NARIT AstroFest 2021 จำนวน 1 งาน 19,848.50 20,130.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล อีเว้นท์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 19,848.50 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล อีเว้นท์ ซัพพลาย 19,848.50 ราคาต่ำสุด J64/062 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
31 จ้างเหมาบันทึกวิดีโอกิจกรรมภายในงาน NARIT AstroFest 2021 จำนวน 1 รายการ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายเอกชิต เกริกไกวัล (ราคาที่เสนอ 17,000.00 บาท) นายเอกชิต เกริกไกวัล 17,000.00 ราคาต่ำสุด J64/065 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
32 จ้างเหมาจัดทำหนังสือบันทึกเหตุการณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา จำนวน 1 รายการ 39,055.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 39,055.00 บาท) บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 39,055.00 ราคาต่ำสุด ๋J64/070 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564
33 จ้างปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องตรวจวัดนิวตรอน จำนวน 1 งาน 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง Mr.Mark Christoph Wolf (ราคาที่เสนอ 150,000.00 บาท) Mr.Mark Christoph Wolf 150,000.00 ราคาต่ำสุด J64/055 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
34 จ้างทำร่มแผนที่ดาว จำนวน 300 คัน 63,000.00 64,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท บี.เอส.เอ็น ไลฟ์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 63,000.00 บาท) บริษัท บี.เอส.เอ็น ไลฟ์ จำกัด 63,000.00 ราคาต่ำสุด J64/067 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564
35 จ้างเหมาบำรุงรักษาเว็ปไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน 58,630.00 58,630.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 58,630.00 บาท) บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 58,630.00 ราคาต่ำสุด J64/056 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
36 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 700,000.00 720,000.00 คัดเลือกซื้อ บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 700,000.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด 700,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.097/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
37 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 387,436.30 400,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 387,436.30 บาท) บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด 387,436.30 ราคาต่ำสุด สซ.099/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
38 จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างพื้นฐานกล้องดูดาว แบบอาตาซิมุต จำนวน 1 งาน 498,000.00 500,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครพรีซิชั่น พาร์ท แอนด์ ทูลส์ (ราคาที่เสนอ 498,000.00 บาท), บริษัท จง ไท่ กุ้ย ฝู๋ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 558,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครพรีซิชั่น พาร์ท แอนด์ ทูลส์ 498,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.043/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
39 จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง เครื่องเสียง เวที เเละร้านจำหน่ายสื่อดาราศาสตร์ พร้อมรื้อถอนงาน NARIT ASTROFEST 2021 จำนวน 4 รายการ 49,883.40 50,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลัสเชียงใหม่ (ราคาที่เสนอ 49,883.40 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลัสเชียงใหม่ 49,883.40 ราคาต่ำสุด J64/063 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
40 จัดซื้อวัสดุสำหรับออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ Prosthetic Arm (แขนเทียม) จำนวน 34 รายการ  98,862.65 99,770.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด (ราคาที่เสนอ 98,862.65 บาท) บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 98,862.65 ราคาต่ำสุด 64/088 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
41 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง 13,749.50 14,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแม๊กแอร์ (ราคาที่เสนอ 13,749.50 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแม๊กแอร์ 13,749.50 ราคาต่ำสุด J64/073 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
42 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานปี 2560 – 2564 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน 1,540,000.00 1,700,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,671,810.24 บาท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,540,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.045/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
43 ซื้อสายนำสัญญาณชนิดค่าความผิดเพี้ยนเฟสต่ำสำหรับเครื่องวิเคราะห์โครงข่ายวงจรไมโครเวฟแบบเวกเตอร์ จำนวน 1 ชุด 950,000.00 980,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 950,000.00 บาท) บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด 950,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.092/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
44   214,000.00 216,000.00 คัดเลือกซื้อ บริษัท พลวัตร จำกัด (ราคาที่เสนอ 214,000.00 บาท) บริษัท พลวัตร จำกัด 214,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.094/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
45   53,946.60 55,270.80 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส บี เจเนอรัล กรุ๊ป (ราคาที่เสนอ 53,946.60 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส บี เจเนอรัล กรุ๊ป 53,946.60 ราคาต่ำสุด 64/084 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564