กำหนดการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564

mhesi logo           narit logo s   logo ipst mini

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31)
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564

 


 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/ พร้อมรับอาหารว่าง
ณ อาคารนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
09:00 – 10:30 น. พิธีกรแจ้งกำหนดการ และกิจกรรมแนะนำตัว
10:30 – 11:00 น. ทำแบบทดสอบก่อนรับการฝึกอบรม (Pre-Test)
11:00 – 12:00 น. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
- ห้องปฏิบัติการเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์
- ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง
- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์
- ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13:30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์
13:30 – 15:00 น. บรรยายเรื่อง “ทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดท้องฟ้าเชิงลึก”
โดย นายเจษฎา กีรติภารัตน์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ (สดร.)
15:00 – 17:30 น. เดินทางสู่ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31)
17:30 – 18:30 น. รับประทานอาหารเย็น
18:30 – 22:00 น. การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้นด้วยตาเปล่ากล้อง โทรทรรศน์ และกล้องสองตา
โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
22:00 – 22:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก
22:30 – 23:30 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

07:30 – 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า
09:00 – 10:00 น. บรรยายเรื่อง “การติดตั้งและการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ระบบศูนย์สูตรฟ้า”
  โดย นายธนกฤต สันติคุณาภรต์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ (สดร.)
10:00 – 12:00 น. การฝึกปฏิบัติ “การติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์ระบบศูนย์สูตรฟ้า”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น. การฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการติดตั้งกล้องเพื่อสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวัน”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
15:00 – 15:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง/ เตรียมตัวเดินทางสู่หอดูดาวฯ
15:30 – 16:00 น. เดินทางสู่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา
16:00 – 18:00 น. การฝึกปฏิบัติ “ศึกษาการทำงานของนักวิจัย และเยี่ยมชมหอดูดาวฯ”
  ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 23:30 น. การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้นด้วยตาเปล่ากล้องโทรทรรศน์และกล้องสองตา
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
23:30 – 00:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

07:30 – 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า
09:00 – 12:00 น. บรรยายเรื่อง “การวัดระยะทางทางดาราศาสตร์”
โดย นายคมสันต์ ธุรี   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ (สดร.)
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่าย”
กิจกรรมที่ 1   การหาระยะทางวัตถุท้องฟ้าด้วยเรขาคณิตเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 2   การทดลองการเกิดหลุมอุกกาบาต
14:30 – 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:30 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่าย” (ต่อ)
กิจกรรมที่ 1   การหาระยะทางวัตถุท้องฟ้าด้วยเรขาคณิตเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 2   การทดลองการเกิดหลุมอุกกาบาต
16:30 – 18:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 23:30 น การฝึกปฏิบัติ “ตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ และถ่ายภาพดาราศาสตร์ อย่างง่าย”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
18:00 – 19:00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

07:30 – 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า
09:00 – 10:30 น. บรรยายเรื่อง “การประมวลผลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์”
  โดย นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์   หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ (สดร.)
10:30 – 12:00 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่าย”
  กิจกรรมที่ 3   กฏการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
  กิจกรรมที่ 4   การหามวลของดาวเคราะห์ด้วยกฏของเคปเลอร์
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่าย” (ต่อ)
  กิจกรรมที่ 3   กฏการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
  กิจกรรมที่ 4   การหามวลของดาวเคราะห์ด้วยกฏของเคปเลอร์
14:30 – 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:30 น. บรรยายเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทางดาราศาสตร์สำหรับการวางแผนการดูดาว”
  โดย นายธฤษพงศ์ ศิริบูรณ์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ (สดร.)
16:00 – 18:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 23:30 น. ทดสอบภาคสังเกตการณ์
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
23:30 – 00:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

05:00 – 07:00 น. กิจกรรมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าช่วงเช้ามืด
ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
07:00 – 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า
08:00 – 09:00 น. ทำแบบทดสอบหลังรับการฝึกอบรม (Post-Test)
09:00 – 10:00 น. เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังวัตถุใกล้โลก
10:00 – 12:00 น. เดินทางกลับที่พัก/เก็บสัมภาระ/คืนห้องพัก
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
14:00 – 17:00 น. เดินทางกลับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แยกย้ายกลับภูมิลำเนา

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564